Omgevingsvergunning

Wij kunnen de volgende producten leveren en u begeleiden in:

• Voorlopig en definitief ontwerp
• Vergunningaanvragen inclusief tekeningen, zoals bouwvergunning
• Constructieberekeningen
• Daglicht- en ventilatieberekeningen

Voor het maken van EPN en constructieberekeningen maken we gebruik van externe adviseurs. Bij utiliteitsbouw kan het op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid noodzakelijk zijn externe adviseurs in te schakelen. Voor deze externe adviseurs worden offertes opgevraagd, zodat u hier zo weinig mogelijk werk aan heeft.


Kennismakingsgesprek

Als u overweegt te gaan bouwen is de eerste stap het maken van een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Wij komen dan bij u kijken wat de bedoeling is en om uw eisen/wensen en budget te bespreken. De mogelijkheden kunnen dan alvast globaal worden doorgenomen.
Om u een indruk te geven van het te leveren ontwerp- en tekenwerk nemen we voorbeeldtekeningen mee. Indien gewenst wordt naar aanleiding van dit gesprek een offerte gemaakt waarin de kosten en het te leveren tekenwerk staat vermeld. Ook wordt regelmatig op regiebasis (tegen vast uurtarief) opdracht verstrekt. De afrekening vindt dan plaats op basis van de bestede uren. U ontvangt dan uiteraard een urenverantwoording.


Voorlopig ontwerp

Voor deze fase moeten de volgende zaken worden uit-/opgezocht:

• eisen en regels bestemmingsplan en welstandsnota
• opvragen bestaande tekeningen uit archief gemeente en alvast bestaande funderingsgegevens
• opvragen kadastrale situatie bij het kadaster

Indien u heeft besloten met ons verder te gaan, en u de schriftelijke opdracht heeft verstrekt, gaan wij uw opdracht inplannen en z.s.m. aan de slag. Indien er geen bestaande tekeningen zijn, gaan we bij een verbouwing eerst de bestaande gebouwen inmeten en uittekenen. Op basis van uw eisen en wensen en de eisen van het bestemmingsplan en welstandsnota worden vervolgens één of meerdere schetsontwerpen gemaakt.

Als blijkt dat een schets aan uw verwachtingen voldoet, wordt deze, na verwerking van uw eventuele opmerkingen, verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp bestaat uit:

• Foto’s bestaande gebouwen en omgeving
• Bestaande gevels, plattegronden en doorsnede
• Nieuwe gevels, plattegronden en doorsnede
• Situatietekening
• Voorstel kleuren- en materialen

Alvorens dit voorlopig ontwerp verder uit te werken, wordt het ontwerp meestal eerst bij de gemeente ingediend. Het plan wordt dan alvast aan het bestemmingsplan getoetst en ter beoordeling aan de welstand voorgelegd.


Definitief ontwerp en bouwaanvraag

Indien de gemeente medewerking wil verlenen aan het plan en de welstandscommissie groen licht geeft, is het plan definitief. Het plan kan dan verder worden uitgewerkt tot een complete bouwvergunning. De tekeningen worden hiervoor aangevuld met:

• Fundering en riolering
• Vloeroverzichten
• Kapplan
• Dakoverzicht
• Extra doorsneden
• Extra details
• Daglichtberekening
• Ventilatieberekening
• Energieprestatie berekening
• Constructie berekening